Jūs neturite instaliavę tinkamos Flash Player versijos. Ją galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

PREKIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS „INCOTERMS“ 2000

Ką reikėtų žinoti, kai pasirenkate Incoterms?

„INCOTERMS“ taisykles sudaro 13 bazinių sąlygų, kurios suskirstytos į keturias grupes:

E - pardavėjas pateikia prekes pirkėjui savo teritorijoje;
F - pagrindinio transportavimo išlaidas apmoka pirkėjas;
C - pagrindinio transportavimo išlaidas apmoka eksportuotojas;
D - eksportuotojas prekes pristato iki nurodyto punkto.

PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1B-1199

E(Išsiuntimas) – šiai grupei priklauso tik viena sąlyga EXW:

 • EXW – iš įmonės (... vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos visoms transporto rūšims. Pardavėjas savo patalpose ar teritorijoje paruošia prekes perduoti pirkėjo dispozicijon. Pardavėjas neprisiima jokių įsipareigojimų pakrauti prekes į pirkėjo transporto priemonę ir sutvarkyti prekių eksporto muitinės formalumus. Tačiau pagal sutarties sąlygas pardavėjas gali įsipareigoti pakrauti prekes į pirkėjo transportą. Tokiu atveju po santrumpos „EXW“ įrašoma „Pakrauta“. Pirkėjas atskirai apmoka prekių pakrovimo į transporto priemonę pardavėjo patalpose arba teritorijoje išlaidas ir prekių gabenimo nuo jų išsiuntimo (pakrovimo) vietos iki įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos išlaidas. Mažiausius pardavėjo įsipareigojimus numatančios sąlygos;

F(pagrindinis pervežimas (transportavimas) neapmokėtas) – šiai grupei priklauso sąlygos FCA, FAS, FOB:

 • FCA – pristatyta iki vežėjo (... vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos visoms transporto rūšims. Pardavėjas, sutvarkęs prekių eksporto muitinės formalumus ir sumokėjęs (prisiėmęs atsakomybę sumokėti) eksporto mokesčius savo sąskaita ir rizika pristato jas į pirkėjo nurodytą vietą (vežėjo arba kitą krovinių terminalą, geležinkelio stotį, jūrų arba uosto sandėlius ar kt.) ir perduoda vežėjui. Visas išlaidas, susijusias su prekių pristatymu iki pirkėjo nurodytos vietos, apmoka pardavėjas. Pirkėjas apmoka tarptautinio prekių pervežimo nuo prekių perdavimo vežėjui vietos iki įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos išlaidas, taip pat prekių pakrovimo į vežėjo transporto priemonę jų perdavimo vežėjui vietoje (vežėjo arba kitame krovinių terminale, geležinkelio stotyje, jūrų arba uosto sandėlyje ar kt.) išlaidas;
 • FAS – pristatyta prie laivo borto (... išsiuntimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos jūrų ir vidaus vandenų transportui. Pardavėjas savo sąskaita ir rizika pristato prekes iki pirkėjo nurodyto laivo pakrovimo vietos išsiuntimo uosto krantinėje arba atgabena ir pakrauna jas į lichterį (savaeigę baržą), iš kurio prekės perkraunamos į pirkėjo nurodytą laivą. Jis taip pat sutvarko prekių eksporto muitinės formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas apmoka tarptautinio prekių pervežimo nuo nurodyto išsiuntimo uosto iki įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos, taip pat prekių perkrovimo į laivą išsiuntimo uoste išlaidas;
 • FOB – pristatyta ant denio (... išsiuntimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos jūrų ir vidaus vandenų transportui. Pardavėjas pristato prekes į pirkėjo nurodytą laivą ir apmoka visas išlaidas, atsiradusias iki šio momento. Visi pardavėjo įsipareigojimai laikomi įvykdytais pakrovus prekes į laivą pirkėjo nurodytame išsiuntimo uoste. Pardavėjas taip pat sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas apmoka tarptautinio prekių pervežimo nuo išsiuntimo uosto iki įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos išlaidas.

C(pagrindinis pervežimas (transportavimas) apmokėtas) – šiai grupei priklauso CFR, CIF, CPT ir CIP sąlygos:

 • CFR – kaina ir frachtas (... paskyrimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos tik jūrų transportui. Pardavėjas apmoka visas prekių pristatymo į pirkėjo nurodytą paskirties uostą išlaidas, įskaitant pakrovimo į laivą išlaidas ir, jeigu prekės gabenamos reguliariomis laivybos linijomis, iškrovimo paskirties uoste išlaidas, kurios paprastai įtraukiamos į frachtą ir numatomos sudarant vežimo sutartį (kontraktą). Pardavėjas taip pat sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo riziką nuo to laiko, kai prekės pakraunamos į laivą išsiuntimo uoste. Jis taip pat apmoka prekių iškrovimo paskirties uoste išlaidas, įskaitant prieplaukos mokesčius, jeigu pagal vežimo sutartį (kontraktą) šias išlaidas ir mokesčius turi sumokėti pirkėjas, o ne pardavėjas;
 • CIF – kaina, draudimas ir frachtas (... paskyrimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos jurų transportui. Pardavėjo įsipareigojimai tokie patys kaip ir pagal CFR pristatymo sąlygas, tačiau jis papildomai privalo mažiausia pinigų suma apdrausti prekes nuo galimo jų sugadinimo ar praradimo transportavimo metu rizikos. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo į pirkėjo nurodytą paskirties uostą išlaidas, draudimo išlaidas, frachtą, įskaitant pakrovimo į laivą išlaidas ir, jeigu prekės gabenamos reguliariomis laivybos linijomis, iškrovimo paskirties uoste išlaidas, kurios paprastai įtraukiamos į frachtą ir numatomos sudarant vežimo sutartį (kontraktą). Jis taip pat sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius;
 • CPT – transportavimas apmokėtas iki (... paskyrimo vietos pavadinimas). Sąlygos taiko mos visoms transporto rūšims. Pardavėjas apmoka prekių pristatymo į pirkėjo nurodytą paskirties vietą, pakrovimo krovinių terminale šalyje siuntėjoje (eksportuotojoje) išlaidas ir, jeigu prekės gabenamos reguliariomis laivybos linijomis, iškrovimo paskirties uoste išlaidas, kurios paprastai įtraukiamos į frachtą ir numatomos sudarant vežimo sutartį (kontraktą). Jis taip pat sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo riziką ir apmoka prekių iškrovimo paskirties vietoje išlaidas, įskaitant prieplaukos mokesčius, jeigu pagal vežimo sutartį (kontraktą) šias išlaidas ir mokesčius turi sumokėti pirkėjas, o ne pardavėjas;
 • CIP – transportavimas ir draudimas apmokėtas iki (... paskyrimo vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos visoms transporto rūšims. Pardavėjo įsipareigojimai yra tokie patys kaip ir pagal CPT pristatymo sąlygas, tačiau jis papildomai privalo mažiausia pinigų suma apdrausti prekes nuo galimo jų sugadinimo ar praradimo transportavimo metu rizikos. Pradavėjas apmoka visas prekių gabenimo į pirkėjo nurodytą paskirties vietą pakrovimo ir draudimo išlaidas. Jis taip pat sutvarko prekių eksporto muitinės formalumus ir sumoka eksporto mokesčius.

D(pristatymas) – šiai grupei priklauso sąlygos DAF, DES, DEQ, DDU, DDP:

 • DAF – perduota pasienyje (... vietos pavadinimas). Sąlygos dažniausiai taikomos gabenant prekes geležinkeliu ir kelių transportu. Pardavėjas, sutvarkęs prekių eksporto muitinės formalumus ir sumokėjęs (priėmęs atsakomybę sumokėti) eksporto mokesčius ir savo sąskaita sudaręs vežimo sutartį (kontraktą), perduoda prekes pirkėjo dispozicijon pasienyje (prekių perdavimo vietą ir laiką nurodo pirkėjas), prieš pateikiant jas kaimyninės šalies muitinės įstaigai, veikiančiai atitinkamame sienos perėjimo punkte. Vieta pasienyje gali būti prie bet kurios šalies, įskaitant šalį gavėją (importuotoją), šalį siuntėją (eksportuotoją), sienos. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo iki pirkėjo nurodytos perdavimo pasienyje vietos išlaidas bei sutvarko jų eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito per užsienio valstybių teritoriją formalumus. Jis taip pat prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo iki jų perdavimo pirkėjo dispozicijon, laikantis šiame punkte nurodytų sąlygų, riziką;
 • DES – perduota laive (... paskyrimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos jūrų ir vidaus vandenų transportui. Pardavėjas perduoda prekes pirkėjui jo dispozicijon laivo denyje pirkėjo nurodytame jų paskirties uoste. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo iki pirkėjo nurodyto paskirties uosto, kuriame prekės laivo denyje perduodamos pirkėjui, išlaidas, taip pat sutvarko jų eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito per užsienio valstybių teritoriją formalumus, sumoka eksporto mokesčius. Jis taip pat prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo iki jų perdavimo pirkėjui jo dispozicijon laivo denyje pastarojo nurodytame paskirties uoste riziką. Pirkėjas apmoka prekių iškrovimo iš laivo jų paskirties uoste išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su prekių gabenimu nuo to momento, kai jis jas perėmė savo dispozicijon;
 • DEQ – perduota krantinėje (... paskyrimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos jūrų ir vidaus vandenų transportui. Pardavėjas perduoda prekes pirkėjui jo dispozicijon jo nurodyto paskirties uosto krantinėje. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo iki pirkėjo nurodyto paskirties uosto krantinės išlaidas, prekių iškrovimo iš laivo jų paskirties uoste išlaidas, taip pat sutvarko prekių eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito per užsienio valstybių teritoriją formalumus, sumoka eksporto mokesčius. Jis taip pat prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo iki jų perdavimo pirkėjui jo dispozicijon pastarojo nurodyto paskirties uosto krantinėje riziką;
 • DDU – perduota, muitas nesumokėtas (... paskyrimo vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos visoms transporto rūšims. Pardavėjas perduoda prekes pirkėjui jo dispozicijon jo nurodytoje vietoje. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo iki nurodytos paskirties vietos išlaidas, prekių perkrovimo šalies gavėjos (importuotojos) krovinių terminaluose (geležinkelio stotyse, jūrų ar oro uostų sandėliuose) išlaidas, taip pat sutvarko jų eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito per užsienio valstybių teritoriją formalumus, sumoka eksporto mokesčius. Pardavėjas taip pat prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo iki jų perdavimo pirkėjo dispozicijon pastarojo nurodytoje paskirties vietoje riziką;
 • DDP – perduota, muitas sumokėtas (... paskyrimo vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos visoms transporto rūšims. Pardavėjas perduoda prekes pirkėjui jo nurodytoje šalies gavėjos (importuotojos) vietoje. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo iki pirkėjo nurodytos paskirties vietos išlaidas, prekių perkrovimo šalies gavėjos (importuotojos) krovinių terminaluose (geležinkelio stotyse, jūrų ar oro uostų sandėliuose) išlaidas, sumoka visus už prekes nustatytus eksporto ir importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas, jeigu prekių tiekimo sutartis (kontraktas) nenustato ko kita, sutvarko prekių eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito per užsienio valstybių teritoriją formalumus. DDP pristatymo sąlygos gali būti taikomos tik tada, kai pagal prekių tiekimo sutarties (kontrakto) sąlygas importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas įsipareigoja sumokėti pardavėjas, o pirkėjas (importuotojas) pateikia muitinei tų muitų ir kitų mokesčių bei rinkliavų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.